FimPlusSDK 2.9

FimPlusSDK 2.9

TestsTested
LangLanguage Obj-CObjective C
License BSD-2-Clause
ReleasedLast Release Apr 2018

Maintained by Nam Kennic. 
Depends on:
Alamofire>= 0
CryptoSwift>= 0
SwiftyJSON>= 0
SwiftyStoreKit>= 0
 

  • By
  • Nam Kennic

FimPlusSDK

Version License Platform

(Scroll down for English)

FimPlusSDK là bộ Framework hỗ trợ kết nối đến API của hệ thống OTT FimPlus

Tương Thích

FimPlusSDK yêu cầu Swift 3 và iOS10+, TVOS 10+

Cài Đặt

CocoaPods

Cài đặt thông qua CocoaPods

Thêm vào Podfile dòng sau:

pod 'FimPlusSDK'

Sau đó chạy lệnh này:

$ pod install

Tự Cài Đặt

Tải FimPlusSDK.framework và kéo vào project của bạn, và phải thêm nó vào mục Embbeded Binaries

Cách Sử Dụng

Luôn khởi động framework này trước khi gọi bất cứ hàm API nào bằng cách gọi lệnh sau:

import FimPlusSDK

FimPlusSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY], enviroment: .production)

Tài liệu API

Hỗ Trợ

[email protected]


FimPlusSDK

FimPlusSDK is a framework to connect to FimPlus OTT API system

Compatibility

FimPlusSDK requires Swift 3 and iOS9+, TVOS 10+

Installation

CocoaPods

To integrate FimPlusSDK into your Xcode project using CocoaPods, specify it in your Podfile:

pod 'FimPlusSDK'

Then run the following command:

$ pod install

Manual Installation

Download FimPlusSDK.framework and drag it into your project, add it to Embbeded Binaries section

Usage

Always initialize the framework by the following line before calling any API functions:

import FimPlusSDK

FimPlusSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], clientKey: [YOUR_CLIENT_KEY], enviroment: .production)

API Document

Support

[email protected]

License

FimPlusSDK is released under the BSD license. See LICENSE for details.